Ανοικτά 24h/7  |    Delivery 08:00-01:00
Παραγγελίες     27420 20690 – 20691

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Doritos Q4 2023» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε» (οδός ΠΕΟ & Παπαβασιλείου, Κιάτο, 20200)

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να αγοράσουν από το κατάστημα της Διοργανώτριας 1 από τις εξής συσκευασίες: DORITOS 100g ή 180g. Ο Συμμετέχων παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος κουπόνι συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο Συμμετέχων παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος κουπόνι συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο Συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία συμμετοχής του και να ρίξει το κουπόνι στην κάλπη του Διαγωνισμού που βρίσκεται στο κατάστημα όπου έκανε την αγορά του προϊόντος.
  2. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι ένα (1) Xiaomi Electric 4 Lite Ηλεκτρικό Πατίνι, δέκα (10) 10 JBL Ηχεία Bluetooth GO3 και είκοσι (20) κιβώτια DORITOS NACHO 100g τα οποία περιέχουν εικοσιεπτά (27) συσκευασίες.
  3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι το χρονικό διάστημα από την 1/11/2023 μέχρι την 30/11/2023. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 1/12/2023 στο κατάστημα της Διοργανώτριας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε (οδός ΠΕΟ & Παπαβασιλείου, Κιάτο, 20200) και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Διοργανώτρια.
  4. Επιτρέπονται οι πολλαπλές συμμετοχές. Σε κάθε Συμμετέχοντα θα αντιστοιχεί ένα (1) κουπόνι ανά μοναδική αγορά, ως αυτή ορίζεται από διαφορετικό φορολογικό παραστατικό (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης).
  5. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντων. Ένα κουπόνι συμμετοχής μπορεί να προμηθευτεί οποιοσδήποτε άπαξ από το κατάστημα της Διοργανώτριας.
  6. Προσωπικά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε συλλέγει προσωπικά δεδομένα για την πραγματοποίηση της κλήρωσης 31 μοναδικών νικητών και 31 αναπληρωματικών νικητών (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης του Δώρου. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται με ευθύνη της Διοργανώτριας εντός 12 μηνών από την απόδοση του Δώρου, εκτός εάν η τήρηση τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).
  7. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  8. Η εταιρεία PEPSICO HELLAS ΜΟΝ/ΠΗ ΑΒΕΕ, κάτοχος των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του εμπορικού σήματος “DORITOS”, ως δωροθέτης στον Διαγωνισμό, ουδεμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση φέρει απέναντι στους Συμμετέχοντες, τους Νικητές και τη Διοργανώτρια, πέραν της έγκαιρης αποστολής των Δώρων και των απαραίτητων επικοινωνιακών υλικών (κάλπες, κουπόνια, αφίσες κτλ.) προς την Διοργανώτρια, για την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.